Connect with us

Bíblia CROAT

Levítico 8

1 Jahve ree Mojsiju:

2 "Uzmi Arona, a s njim i njegove sinove; ruho, ulje pomazanja, junca rtve okajnice, dva ovna i koaru beskvasnih kruhova

3 te skupi svu zajednicu na ulazu u ator sastanka."

4 Mojsije uini kako mu je Jahve naredio, i zajednica se sabra na ulazu u ator sastanka.

5 Tada Mojsije progovori zajednici: "Ovo je Jahve zpovjedio da se uini."

6 Izvede zatim Mojsije Arona i njegove sinove pa ih u vodi opra.

7 Obue na nj haljinu, opasa ga pojasom, ogrnu ga ogrtaem i stavi mu opleak. Zatim ga opasa tkanicom opleka i njome pritegnu uza nj opleak.

8 Stavi mu naprsnik, a u naprsnik metnu Urim i Tumim.

9 Na glavu mu stavi mitru, a sprijeda na mitru postavi zlatnu ploicu – sveti vijenac – kako je Jahve naredio Mojsiju.

10 Uzme zatim Mojsije ulje pomazanja te pomae Prebivalite i sve to je u njemu da ih posveti.

11 Sedam puta pokropi njime rtvenik te pomae rtvenik i sav njegov pribor, umivaonik s njegovim stalkom da ih posveti.

12 Izlije ulja pomazanja Aronu na glavu te ga pomae da ga posveti.

13 Potom Mojsije dovede Aronove sinove; na njih obue haljine, pasovima ih opae i poveze im zavije, kako je Jahve Mojsiju naredio.

14 Dovede potom junce rtve okajnice. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke na glavu juncu rtve okajnice.

15 Zatim ga Mojsije zakolje. Onda uzme krvi pa je svojim prstom stavi na rogove oko rtvenika. Tako rtvenik oisti. Zatim izlije krv podno rtvenika; posveti ga, izvrivi na njemu obred pomirenja.

16 Zatim Mojsije uzme sav loj to je bio oko drobine, privjesak s jetre, oba bubrega i njihov loj, pa to saee u kad na rtveniku.

17 A kou od junca, njegovo meso i njegovu neist spali u vatri izvan tabora, kako je Jahve naredio Mojsiju.

18 Dovede potom ovna za rtvu paljenicu. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.

19 Sad ga Mojsije zakolje. Onda krvlju zapljusne rtvenik sa svih strana.

20 Poto isijee ovna na dijelove, Mojsije saee u kad glavu, dijelove i loj.

21 U vodi opere drobinu i noge pa u kad saee na rtveniku svega ovna. Bila je to rtva paljenica na ugodan miris – rtva u ast Jahvi paljena – kako je Jahve naredio Mojsiju.

22 Zatim dovede drugoga ovna, ovna za rtvu posvetnicu. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.

23 Mojsije ga zakolje. Onda uzme krvi pa stavi na resu Aronova desnog uha, na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge.

24 Potom Mojsije dovede Aronove sinove, pa im stavi iste krvi na resu desnog uha, na palac desne ruke i na palac desne noge. Zatim Mojsije krvlju zapljusne rtvenik sa svih strana.

25 Poslije toga uzme loj, pretili rep, loj to je bio oko drobine, privjesak s jetre, oba bubrega i njihov loj – i desno plee;

26 a iz koare beskvasnih kruhova, to je stajala pred Jahvom, uzme jednu beskvasnu pogau, jednu prevrtu s uljem i jedan kola i postavi ih na loj i desno plee.

27 Sve to poloi na ruke Arona i na ruke njegovih sinova pa to prinese kao rtvu prikaznicu pred Jahvom.

28 Potom Mojsije opet to uzme s njihovih ruku i saee u kad na rtveniku povrh rtve paljenice. Bila je to rtva posvetnica na ugodan miris, rtva u ast Jahvi paljena.

29 Naposljetku Mojsije uzme grudi i prinese ih kao rtvu prikaznicu pred Jahvom. To je bila pristojbina Mojsiju od ovna rtve posvetnice, kako je Jahve Mojsiju naredio.

30 Zatim Mojsije uze ulja za pomazanje i krvi to je bila na rtveniku te pokropi Arona i njegove haljine, a tako i njegove sinove i njihove haljine. Tako posveti Arona i njegove haljine; njegove sinove i njihove haljine.

31 Onda ree Mojsije Aronu i njegovim sinovima: "Skuhajte to meso na ulazu u ator sastanka i ondje ga blagujte s kruhom to je u koari za rtvu posvetnicu, kako sam naredio. Neka ga jedu Aron i njegovi sinovi!

32 A to od mesa i kruha ostane, spalite na vatri.

33 Sedam dana ne odlazite s ulaza atora sastanka – do dana kad se navri rok vaega sveenikog posveenja. Jer sedam dana treba za vae posveenje.

34 Kako se radilo danas, Jahve je naredio da se tako radi dalje, da se nad vama izvri obred pomirenja.

35 Zato ostanite na ulazu atora sastanka sedam dana, danju i nou vrei to je Jahve naredio, da ne pomrete. Takvu sam ja zapovijed dobio."

36 Aron i njegovi sinovi uinie sve to je Jahve naredio preko Mojsija.

Continuar Lendo