Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Apocalipse 13

1 И застанах на песъка морски, и видех звер който възлезваше от морето, който имаше седем глави и десет рога; и на роговете му десет корони, и на главите му имена богохулни.

2 И зверът когото видех приличаше на рис, и краката му беха като на мечка, и устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, и престола си, и власт голема.

3 И видех една от главите му като ранена смъртно; и смъртоносната негова рана оздраве; и почуди се всичката земя на след звера, и поклониха се на змея който даде на звера власт;

4 и поклониха се на звера и думаха: Кой е подобен на звера? Кой може да се бори с него?

5 И дадоха му се уста да говорят горделиво и богохулно: даде му се още власт да направи каквото ще четиридесет и два месеца.

6 И отвори устата си на хули върх Бога, да хули името му, и жилището му, и тези които живеят на небеса.

7 И даде му се да направи бой със светиите и да ги победи; и даде му се власт над всеко племе и език и народ.

8 И ще му се поклонят всички що живеят на земята, на които имената не са написани от създание мира в книгата на живота на закланото Агне.

9 Който има ухо нека слуша.

10 Който завожда в плен в плен ще отиде: който убие с нож, той требва от нож убит да бъде. Тука е търпението и верата на светиите.

11 И видех друг звер който възлезваше от земята, и имаше два рога подобни на агнешки, и говореше като змей.

12 И действуваше със всичката си власт на първия звер пред него, и стори щото земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звер, на когото смъртоносната рана бе оздравела.

13 И правеше знамения големи, щото направи и огън да слезва от небето на земята пред человеците.

14 И лъстеше живеещите на земята поради знаменията които му се дадоха да направи пред звера, и говореше на живеещите по земята да направят образ на звера който имаше раната от нож и оживе.

15 И даде му се да даде дух на образа зверов, така щото да продума образът зверов и да стори щото които се не поклонят на зверовия образ да бъдат убити.

16 И струваше всичките, малки и големи, и богати и сиромаси, и свободни и раби, да приимат белег на десната си ръка или на челата си,

17 и да не може никой да купи или да продаде освен който има белега или името зверово, или числото на неговото име.

18 Тука е мъдростта: който има ум нека сметне числото на звера, защото е число на человек; и числото му е шестстотин и шестдесет и шест.

Continuar Lendo