Connect with us

Bíblia ALEP

Lamentações 2

1 א איכה יעיב באפו אדני את בת ציון–השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו {ס}

2 ב בלע אדני לא (ולא) חמל את כל נאות יעקב–הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה {ס}

3 ג גדע בחרי אף כל קרן ישראל–השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב {ס}

4 ד דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו {ס}

5 ה היה אדני כאויב בלע ישראל–בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה {ס}

6 ו ויחמס כגן שכו שחת מעדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן {ס}

7 ז זנח אדני מזבחו נאר מקדשו–הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד {ס}

8 ח חשב יהוה להשחית חומת בת ציון–נטה קו לא השיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו {ס}

9 ט ט בעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה–גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה {ס}

10 י ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון–העלו עפר על ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם {ס}

11 יא כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי–נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה {ס}

12 יב לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר–בהשתפך נפשם אל חיק אמתם {ס}

13 יג מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלם–מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך מי ירפא לך {ס}

14 יד נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך להשיב שביתך (שבותך) ויחזו לך משאות שוא ומדוחים {ס}

15 טו ספקו עליך כפים כל עברי דרך–שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי–משוש לכל הארץ {ס}

16 טז פצו עליך פיהם כל איביך–שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו {ס}

17 יז עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם–הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך {ס}

18 יח צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה–אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך {ס}

19 יט קומי רני בליל (בלילה) לראש אשמרות–שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך–העטופים ברעב בראש כל חוצות {ס}

20 כ ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא {ס}

21 כא שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת {ס}

22 כב תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף יהוה פליט ושריד אשר טפחתי ורביתי איבי כלם {פ}

Continuar Lendo