Connect with us

Bíblia ALEP

Ester 7

1 א ויבא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה

2 ב ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין–מה שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש

3 ג ותען אסתר המלכה ותאמר–אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי

4 ד כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי–כי אין הצר שוה בנזק המלך {ס}

5 ה ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן

6 ו ותאמר אסתר–איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה

7 ז והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה–כי ראה כי כלתה אליו הרעה מאת המלך

8 ח והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו

9 ט ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן–גבה חמשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו

10 י ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה {ס}

Continuar Lendo