Connect with us

Bíblia CZECEP

1 Tessalonicenses 5

1 Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.

2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci.

3 Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.

5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.

6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

7 Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.

8 My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.

9 Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.

10 On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.

11 Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

12 Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás.

13 Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.

14 Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.

15 Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

16 Stále se radujte,

17 v modlitbách neustávejte.

18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

19 Plamen Ducha nezhášejte,

20 prorockými dary nepohrdejte.

21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte;

22 zlého se chraňte v každé podobě.

23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

24 Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

25 Bratří, modlete se i vy za nás!

26 Pozdravte všecky bratry svatým políbením.

27 Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.

28 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply