Connect with us

Bíblia CZBKR

1 Tessalonicenses 5

1 O časích pak a chvílech, bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo.

2 Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde.

3 Neb když dějí: Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neujdouť toho.

4 Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil.

5 Všickni vy synové světla jste a synové dne; nejsmeť synové noci, ani tmy.

6 Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme.

7 Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž se opíjejí, v noci opilí jsou.

8 Ale my, synové dne jsouce, střízliví buďme, oblečeni jsouce v pancíř víry a lásky, a v lebku, jenž jest naděje spasení.

9 Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána našeho Jezukrista,

10 Kterýž umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli.

11 Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.

12 A prosímeť vás, bratří, znejtež ty, kteříž pracují mezi vámi, a předloženi jsou vám v Pánu, a napomínají vás,

13 A velice je milujte pro práci jejich. A mějte se k sobě vespolek pokojně.

14 A prosímeť vás, bratří, napomínejte z řádu vystupujících, potěšujte choulostivých, snášejte mdlé, trpělivě se mějte ke všechněm.

15 Vizte, aby někdo zlého za zlé neodplacoval, ale vždycky účinnosti dokazujte, i k sobě vespolek i ke všechněm.

16 Vždycky se radujte,

17 Bez přestání se modlte,

18 Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.

19 Ducha neuhašujte,

20 Proroctvím nepohrdejte,

21 Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.

22 Od všeliké zlé tvárnosti se varujte.

23 On pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.

24 Věrnýť jest ten, jenž povolal vás, kterýž také i učiní to.

25 Bratří, modlte se za nás.

26 Pozdravte všech bratří v políbením svatém.

27 Zavazujiť vás skrze Pána, aby čten byl list tento všechněm bratřím svatým.

28 Milost Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen. List první k Tessalonicenským psán jest v Aténách.

Continuar Lendo