Connect with us

Bíblia BULVEREN

2 Reis 24

1 В неговите дни се изкачи вавилонският цар Навуходоносор и Йоаким му стана слуга за три години. После се отметна и въстана против него.

2 И ГОСПОД прати против него халдейски чети, арамейски чети, моавски чети и чети на синовете на Амон. Изпрати ги против Юда, за да го унищожат според словото на ГОСПОДА, което Той беше говорил чрез слугите Си, пророците.

3 Наистина по заповед от ГОСПОДА стана това на Юда, за да го отхвърли отпред Себе Си заради греховете на Манасия, според всичко, което беше извършил,

4 и заради невинната кръв, която беше пролял, като напълни Ерусалим с невинна кръв. И ГОСПОД не пожела да прости.

5 А останалите дела на Йоаким и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе?

6 И Йоаким легна при бащите си. А вместо него се възцари синът му Йоахин.

7 А египетският цар не излезе вече от земята си, защото вавилонският цар беше превзел всичко, което беше на египетския цар, от египетската река до реката Ефрат.

8 Йоахин беше на осемнадесет години, когато се възцари, и царува три месеца в Ерусалим. Името на майка му беше Неуста, дъщеря на Елнатан от Ерусалим.

9 Той върши зло пред ГОСПОДА, според всичко, което беше вършил баща му.

10 В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносор се изкачиха против Ерусалим и градът беше обсаден.

11 И докато слугите му го обсаждаха, сам вавилонският цар Навуходоносор дойде срещу града.

12 И юдовият цар Йоахин излезе при вавилонския цар, той и майка му, и слугите му, и началниците му, и скопците му; и вавилонският цар го плени в осмата година на царуването си.

13 И той отнесе оттам всичките съкровища на ГОСПОДНИЯ дом и съкровищата на царската къща и съсече всичките златни вещи в ГОСПОДНИЯ дом, които израилевият цар Соломон беше направил, както ГОСПОД беше говорил.

14 И отведе в плен целия Ерусалим, всичките първенци и всичките храбри мъже, десет хиляди пленници, и всичките занаятчии и ковачи; не остана нищо освен по-сиромашката част от народа на земята.

15 Той отведе в плен Йоахин във Вавилон и отведе като пленници от Ерусалим във Вавилон майката на царя, жените на царя, скопците му и силните на земята.

16 Всичките мъже, годни за война, седем хиляди души, и занаятчиите, и ковачите, хиляда души, и всичките храбри воини вавилонският цар отведе като пленници във Вавилон.

17 И вавилонският цар постави Матания, чичото на Йоахин, за цар вместо него, като промени името му на Седекия.

18 Седекия беше на двадесет и една години, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим. Името на майка му беше Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна.

19 Той върши зло пред ГОСПОДА според всичко, което беше вършил Йоаким.

20 Защото поради гнева на ГОСПОДА стана това с Ерусалим и Юда, докато Той ги отхвърли отпред Себе Си. И Седекия въстана против вавилонския цар.

Continuar Lendo